skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים אנושיים

בעל/ת מקצוע או מומחה בתחום האנרגיה הירוקה

הכנה מראש

למצוא מומחה/ית, לתאם ציפיות איתו/ה ולתאם מועד מתאים

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

  • 1. הבנת העקרונות הקשורים בהפקת אנרגיה ובשימושים שלה בהיבט המעשי.

מסרים ספציפיים

  • 1. שימוש באנרגיות ירוקות אמנם לא מזהם את הסביבה אך קיימים הרבה אתגרים במעבר לשימוש בהן.

מושגים מרכזיים

  • אנרגיה מתחדשת
  • תעשייה ירוקה
  • אנרגיה סולארית

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

  • איתור, הערכה וייצוג מידע
  • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

-

כישורים ניהוליים

-

מהלך הפעילות

step 1

הרצאה עם בעל/ת מקצוע מתחום האנרגיות המתחדשות בליווי שאלות שהכינו התלמידים.