skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים אנושיים

הסעה לתחנת כוח, מלווים לתלמידים

הכנה מראש

תאום ביקור בתחנת הכוח וארגון הסעה

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

  • 1. לראות תחנת כוח פועלת.
  • 2. לשמוע מאנשי מקצוע על פעולתה של תחנת הכוח

מסרים ספציפיים

  • 1. תחנות כוח היא מפעל תעשייתי גדול להפקת אנרגיה חשמלית.
  • 2. תחנות כוח מופעלות באמצעות מקור אנרגיה (מתכלה או מתחדש).

מושגים מרכזיים

  • אנרגיה חשמלית
  • תחנת כוח
  • אנרגיה מתחדשת

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

  • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

-

כישורים ניהוליים

-

מהלך הפעילות