skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

מקרן, מחשב כיתה גדולה וכסאות

משאבים אנושיים

head teacher and experts involved throughout the project as part of the panel

הכנה מראש

הזמנות למשתתפים, ארגון כיבוד

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. התלמידים יסבירו את הבעיות אותם זיקקו ובחרו.
 • 2. התלמידים ינמקו מדוע בחרו את הבעיות הללו.
 • 3. התלמידים יציגו באמצעות מושגים מתחום הסביבה את הבעיה והפתרונות המוצעים.

מסרים ספציפיים

 • 1. יש מה לעשות ויש איך לפעול כדי לצמצם את כמות הפסולת.
 • 2. לכל אחד ואחת מאתנו יש אחריות וגם יכולת להציע ולפעול כדי להתמודד עם הבעיה.
 • 3. כדי להתמודד עם הבעיה חייבים לעבוד בשיתוף פעולה עם גופים וארגונים שונים.

מושגים מרכזיים

-

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)
 • איתור, הערכה וייצוג מידע

מיומנויות רכות

 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

Lesson 1

כל קבוצה מציגה במצגת או פורמט אחר- ניתן לכלול גם דגמים או סרטונים את הפרויקט שלה לקהל במשך 10-15 דק'. רצוי להשאיר זמן אחרי כל הצגה לשאלות הקהל.

Lesson 2

בתום ההצגות רצוי לסכם ולקשור בין הפרויקטים השונים.