skip to main content

Klaar voor actie?

Wat

De mogelijke verbanden met uw curriculum

 • Techniek & Technologie
 • Wetenschap
 • Natuurwetenschappen
 • Design
 • Burgerschap
 • Taal
 • Biologie
 • Maatschappijleer

Wie

De mensen die de rol van leraar op zich nemen

 • Onderwijzer
 • Expert
 • Facilitator informeel onderwijs
 • Ouder
 • Beleidsmaker
 • Ander schoolpersoneel
 • Scholieren

Waar

De locaties waar het leren plaatsvindt

 • Klaslokaal
 • Thuis
 • Wetenschapsmuseum/centrum
 • Makerslab
 • Buitenruimtes
 • Industriegebieden
 • Andere ruimtes op school

Met

De belanghebbenden in de gemeenschap om mee samen te werken

 • Families
 • Vrijwilligerswerk
 • Gemeente
 • Lokale bedrijven

Het grote idee

Wij aanvaarden dat de wereld moet overschakelen op duurzame energie. Waarom blijven we dan vertrouwen op energie uit onvervangbare bronnen zoals olie, steenkool en gas? De overstap naar duurzame energie brengt kosten met zich mee, van hogere prijzen tot verminderde efficiëntie, die velen niet bereid zijn te dragen. We moeten deze barrières overwinnen. In dit leerscenario zullen de leerlingen een beter inzicht krijgen in de complexiteit van het gebruik van duurzame energie en een pleidooi houden voor verandering!

De uitdaging

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we afstappen van energie uit niet-hernieuwbare bronnen en dichter bij een onvermijdelijke overgang naar duurzame energie komen?

Belangrijkste doelen

 • Leer over duurzame en niet-duurzame energiebronnen.
 • Inzicht in de complexiteit van de overgang naar duurzame energie.
 • Ervaring met het bouwen van een werkend prototype.
 • Formuleren van een standpunt en opstellen van een document waarin de visie van de leerlingen op het gebruik van duurzame energie tot uiting komt.

Belangrijkste boodschappen

 • De overgang naar duurzame energie is een noodzakelijke realiteit, zodat de mens op aarde kan blijven leven.
 • Niet-hernieuwbare energiebronnen putten de hulpbronnen van de aarde uit en vervuilen het milieu, maar hebben bepaalde voordelen boven duurzame energiebronnen, zoals een hoge efficiëntie en opbrengst.
 • Duurzame energiebronnen putten de hulpbronnen van de aarde niet uit en vervuilen het milieu niet, maar hebben in vergelijking met fossiele brandstoffen wel bepaalde nadelen, zoals een lager rendement en de noodzaak van opslag voor continu gebruik.

Korte samenvatting

De leerlingen zullen de voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame energiebronnen leren kennen, door middel van ervaringsgericht leren en door ontmoetingen met deskundigen. De leerlingen zullen een energiecentrale bezoeken, deskundigen ontmoeten en een wetenschapsmuseum bezoeken om te leren over de vele factoren die een rol spelen bij de productie van energie uit verschillende bronnen. Aan het eind van het leerplan zullen de leerlingen op basis van wat ze geleerd hebben een model van een duurzame energiebron ontwerpen en bouwen en een stellingname voor de gemeenschap opstellen, waarin ze hun standpunt over het gebruik van duurzame energie verwoorden.

Leereenheden (11)

Briefing
1

Dit onderdeel bestaat uit een kennisoogst om na te gaan welke voorkennis de leerlingen hebben van het begrip energie en de verschillende soorten energie die er bestaan. Ze zullen deelnemen aan een korte activiteit om energieomzetting te demonstreren.

Onderzoek
2

In deze unit zullen de leerlingen ontdekken wat de beschikbare energiebronnen op aarde zijn. Energie kan worden gewonnen uit zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare bronnen. Elke energiebron heeft voor- en nadelen. Ze zullen deze onderzoeken door middel van experimenten en demonstraties.

Onderzoek
3

Door middel van demonstraties en zelfstandig leren zullen de leerlingen leren over verschillende soorten energie. Ze zullen zien hoe energie zich tussen lichamen kan verplaatsen en in een andere soort energie kan worden omgezet, maar niet kan worden gecreëerd of vernietigd. Thuis zullen ze een Rube Goldberg-machine bouwen om energie om te zetten en er een video van opnemen.

Onderzoek
4

De leerlingen zullen experimenteren met modellen voor het opwekken van elektriciteit en leren hoe een elektriciteitscentrale werkt. Vervolgens analyseren ze een huishoudelijke elektriciteitsrekening en vergelijken ze het huishoudelijk verbruik met het industrieel verbruik.

Onderzoek
5

Samenvatting: Studenten zullen de complexiteit van energieproductie leren kennen door een gesprek met een expert op het gebied van industrie, elektriciteit, of hernieuwbare energie.

Onderzoek
6

Tijdens een excursie naar een wetenschapsmuseum krijgen de leerlingen een rondleiding langs displays en nemen ze deel aan workshops over elektrische energie en het menselijk lichaam, met de nadruk op handelingen waarvoor energie nodig is.

Onderzoek
7

In dit onderdeel gaan de leerlingen aan de slag met een onderzoeksworkshop om meer te leren over windenergie en turbines. Ze zullen leren over de omzetting van windenergie in mechanische en elektrische energie, en onderzoeken welke factoren de efficiëntie en opbrengst van turbines beïnvloeden door middel van praktische experimenten.

Onderzoek
8

In deze leereenheid zullen de leerlingen de theorie die ze tot dusver hebben bestudeerd in de praktijk zien gebracht tijdens een fysieke of virtuele rondleiding in een elektriciteitscentrale.

Creatie
9

De leerlingen nemen deel aan een wedstrijd om de waterturbine te bouwen die de meeste elektrische energie kan produceren. Met behulp van verschillende eenvoudige materialen zullen de leerlingen propellers ontwerpen en bouwen die verbonden zijn met een motor, gekoppeld aan een analoge ampèremeter. Ze zullen de efficiëntie van hun turbine (motor + propeller) testen door hem in een waterstroom te plaatsen en de intensiteit van de stroom te meten, die overeenkomt met de hoeveelheid geproduceerde elektrische energie.

Creatie
10

De leerlingen zullen nadenken over hun ervaringen en de opgedane kennis over energieproductie en die gebruiken om een stellingname op te stellen over het belang van energiebesparing op alle niveaus - van het individu tot de staat. Het zal naar geselecteerde leden van de gemeenschap worden gestuurd. Het document zal in samenwerking met een taaldocent worden opgesteld.

Delen
11

De leerlingen plannen en leiden activiteitenstations voor de jongere leerlingen van de school. De stations zullen de inhoud weerspiegelen die tijdens het leerscenario is bestudeerd, en zullen worden aangeboden aan groepen leerlingen tijdens de pauze of tijdens relevante lessen.

Feedback van de leraar

Aha momenten

 • LU4 (Menselijk gebruik van elektrische energie): Toen ik de leerlingen leerde hoe elektriciteit wordt opgewekt en ik de magneet in de koperen spoel liet schudden en het licht aanging, begrepen de leerlingen echt hoe elektriciteit wordt opgewekt!
 • LU9 (Waterenergie): Toen de leerlingen tijdens de workshop vleugels bouwden voor stromend water en ze op de ampèremeter zagen dat er daadwerkelijk elektriciteit werd opgewekt... Ik had niet gedacht dat een meetinstrument zo belangrijk kon zijn!

Uh oh momenten

 • LU2 (Energiebronnen): Tijdens de activiteitenbeurs besefte ik dat de instructies op het werkblad niet specifiek genoeg waren en dat veel leerlingen niet begrepen wat ze moesten doen. Ik denk dat ik duidelijkere en meer gedetailleerde instructies moest geven en de leerlingen ook een voorbeeld moest geven.

Algemene tips

 • De activiteiten rond waterenergie (LU9) en windenergie (LU7) omvatten ervaring met unieke apparatuur en waren zeer zinvol voor de leerlingen, maar vereisten de hulp van deskundigen uit het museum, wat ik zelf niet had kunnen doen. Het kan een kans zijn om hulp te krijgen van andere leden van de gemeenschap, zoals ouders en ander schoolpersoneel.