skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

-

מסרים ספציפיים

-

מושגים מרכזיים

-

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • פרשנות מדעית של נתונים וראיות
 • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
 • שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)
 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

 • הבנת האחר
 • התמודדות עם חוסר ודאות
 • הבנה שכישלון הוא חלק מתהליך הלמידה
 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

יחידת לימוד לא רלוונטית. תהנו מהתרחיש!

step 2

יחידת לימוד לא רלוונטית. תהנו מהתרחיש!

step 3

יחידת לימוד לא רלוונטית. תהנו מהתרחיש!

step 4

יחידת לימוד לא רלוונטית. תהנו מהתרחיש!

step 5

יחידת לימוד לא רלוונטית. תהנו מהתרחיש!