skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

מסמכים להורדה

משאבים פיזיים

בתי סוללה, סוללות, חוטי חשמל (עם תנינים), מנועים, זמזם, מכונית צעצוע, גולה, מגדל עם מסילה, גלגל מים, קערה (X2), בקבוק עם מים, מאוורר (X2) ושקע חשמלי סמוך (X2), שולחן, כדור (X2), פנס, פעמון

הכנה מראש

להדפיס דפי עבודה לפעילות בתחנות ולהכין את הציוד ולארגן את החדר לעבודה בתחנות:

•          תחנה 1: בית סוללה, סוללה, 3 חוטי חשמל (עם תנינים), מנוע

•          תחנה 2: בית סוללה, סוללה, 3 חוטי חשמל (עם תנינים), זמזם

•          תחנה 3: מכונית צעצוע

•          תחנה 4: גולה, מגדל עם מסילה

•          תחנה 5: גלגל מים, קערה, בקבוק עם מים

•          תחנה 6: מאוורר ושקע חשמלי סמוך

•          תחנה 7: מאוורר ושקע חשמלי סמוך, שולחן, כדור

•          תחנה 8: פנס

•          תחנה 9: פעמון

•          תחנה 10: כדור, קערה

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

  • 1. למידה על מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים, על היתרונות והחסרונות שלהם.

מסרים ספציפיים

  • 1. לאנרגיה מקורות רבים, חלקם מתחדשים (כמו רוח) וחלקם מתכלים (כמו שריפת גז או נפט).

מושגים מרכזיים

  • אנרגיה מתחדשת
  • אנרגיה מתכלה

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

  • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
  • שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)
  • איתור, הערכה וייצוג מידע
  • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

-

כישורים ניהוליים

  • תכנון
  • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

פתיחה- מהי אנרגיה? דיון קצר- חזרה על סוף השיעור הקודם

step 2

מקורות אנרגיה – להציג את השאלה - ממה אנחנו מפיקים אנרגיה?

step 3

מעבר בין תחנות עבודה ומילוי דפי עבודה - התלמידים מפעילים את האביזרים בעמדות ומתבקשים למלא את העמודות "מה השתנה בעקבות ההפעלה?" "מה גרם לשינוי? (מקור האנרגיה)" (חשוב להדגיש שאת העמודה " סוג האנרגיה שגרמה לשינוי" ישלימו בשיעור הבא). ר' דף עבודה בנספח 1

הפעילות מבוססת על אתר קבוצת מדעי כדור הארץ והסביבה במכון ויצמן, פעילות בנושא אנרגיה

step 4

4.סרטון על תנור שמש להקרין את הסרטון או לבנות יחד עם התלמידים תנור שמש.

5.דיון- לקיים דיון עם התלמידים על מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים: מה ההבדל בין מקור אנרגיה מתכלה למתחדש? באיזה מקור אנרגיה רצוי להשתמש? מהם היתרונות והחסרונות בשימוש במקור אנרגיה מתחדש /מתכלה?