skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

קישורים:

מצילות מזון

https://muslala.org/food_rescuers/

מהפח ירוק- ייצור קומפוסט בעיר-

https://www.ginothair.org.il/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%97-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7

מדריך להפקת וחקר קומפוסט (עברית): https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/OryanutMada/Kompost.pdf

מחברת מעקב לחקר קומפוסט-

https://www.calacademy.org/educators/science-notebook-story-investigating-compost

משאבים אנושיים

industry expert, extra adults to facilitate field trip

הכנה מראש

Organise industry visit/video recording, prepare paperwork for off-site visits if necessary.

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

  • - התלמידים יכירו את המושג חומר אורגני.
  • - התלמידים ילמדו על תהליכי ריקבון.
  • - התלמידים יראו מה קורה למזון בקומפוסטר- ואיך פסולת רטובה יכולה להפוך למשאב.

מסרים ספציפיים

  • - 30% מהמזון שאנו קונים נזרק.
  • - פסולת המזון היא פסולת מזהמת.
  • - ניתן להשתמש בחלק מהמזון המיועד להשלכה לייצור קומפוסט בין היתר כדי לגדל עוד מזון.

מושגים מרכזיים

-

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

  • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
  • איתור, הערכה וייצוג מידע
  • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

  • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

-

מהלך הפעילות

step 1

ביקור וחקר של קומפוסטר 45 דק'

ציוד נדרש-

כפפות חד פעמיות

 5-6 מגשים לכל הכיתה

2 כפות לכל קבוצה (רצוי רב פעמיות)

מד טמפרטורה


חקר תכולת הקומפוסטר 30 ד'

-הכיתה מתחלקת לקבוצות של 3-4 תלמידים.  כל קבוצה מקבלת מגש.

step 2

כל קבוצה מקבלת שני חופנים מהקומפוסטר- חופן מתחתית הקומפוסטר (הקומפוסט הישן) קומפוסט מראש הערימה (קומפוסט חדש)  התלמידים ממיינים את תכולת שני החופנים. התלמידים מודדים את הטמפרטורה במרכז ערימת הקומפוסט.

step 3

התלמידים מסדרים את נתוני המיון משתי ערימות הקומפוסט ונעזרים במדריך יצורים חיים של קומפוסט - עמודים 15-16 בחוברת (באנגלית)

https://www.cvswmd.org/uploads/6/1/2/6/6126179/do_the_rot_thing_cvswmd1.pdf

step 4

התלמידים מסכמים את ההבדל בין החומר בראש הערימה לזה בתחתיתו.

הסבר על הכנת קומפוסט 15 דק'

יש הסברים מפורטים בשני האתרים הבאים:

https://www.reshet-yeruka.net/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%AA/

מהפח ירוק-

https://www.ginothair.org.il/files/2016/mahapach2016_he.pdf

דיון על התרומה שיש לקומפוסט בפתרון של בעיית הזבל והאשפה.