skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

משאבים אנושיים

מומחה/ית לזיהום אוויר

הכנה מראש

הזמינו לשיעור מומחה/ית לזיהום אוויר (למשל: רופא/ה, עובד אגף לשמירה על הסביבה בעירייה, עובד/ת המשרד להגנת הסביבה העוסק/ת בניטור גורמים סביבתיים).

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • - התלמידים יכירו את אתגרי האשפה של העיר שלהם.
 • - התלמידים יכירו בעל תפקיד בעירייה שאחראי על ניטור איכות האוויר.
 • - התלמידים ינסחו שאלות לבעל התפקיד.

מסרים ספציפיים

 • - בעיר ירושלים, בה קיימנו את הפיילוט, יש אתגרים ייחודיים שקשורים לפסולת ומבטאים את אופי העיר.
 • - ברשות מקומית יש יחידות עם מומחים האחראיים על התמודדות עם פסולת ופתרונות לפסולת.

מושגים מרכזיים

 • פסולת/אשפה
 • מחזור
 • הפרדה
 • תכנון ערים
 • ניטור פסולת
 • רשות עירונית
 • יחידת איכות הסביבה

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

-

מהלך הפעילות

step 1

ראיון עם נציג עירייה האחראי על פינוי פסולת או חומרים מזהמים (60 דק')

step 2

מפגש וראיון עם נציג העירייה העוסק בטיפול בפסולת. ניתן להיעזר בכתבה המסבירה איך שואלים שאלות קשות. התלמידים מכינים שאלות לנציג העירייה ומשוחחים אתו. הם נחשפים לאתגרים העומדים בפני רשות מקומות או עירייה. הרגישות החברתית והתמודדות עם סביבה רב תרבותית, בעיות תשתית, אתגרים של תקציב ודרכי התמודדות עם כל אלו.

step 3

ניתן ליצור קשר עם מחלקת שפ"ע בעיר, או היחידה לאיכות הסביבה - כל נציג העוסק בנושא הפסולת.