skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

דף הנחיה - עם שאלות הנחיה

עבודה בקבוצות על פרויקטים והצגת הפרויקטים למשוב עמיתים ושופטים. לאחר הצגת עמיתים, בוחרים את הפרויקטים אותם ישלימו לקראת הצגת הפרויקטים באירוע לשאר בית הספר ולהורים.

הכנה מראש

מעבר על דף ההנחיה והכנת עותקים לתלמידים.

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. התלמידים יבחנו את הרעיונות שלהם לפרויקט.
 • 2. התלמידים יחדדו את הבעיות והפתרונות עליהם חשבו.
 • 3. התלמידים יחברו את הפרויקט למערכת מושגים כללית יותר אליה נחשפו במהלך תרחיש הלמידה.

מסרים ספציפיים

 • 1. יש פתרונות מגוונים לבעיית הפסולת.
 • 2. יש פתרונות מדעיים, תכנוניים, כלכליים, חינוכיים וחברתיים התנהגותיים.
 • 3. יש גופים שונים שיכולים לתת מענה לפתרונות.

מושגים מרכזיים

-

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
 • שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)
 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

למשך שעה התלמידים ימשיכו לעבוד על הפרויקטים ויכינו מסמך להצגת עמיתים קצרה.

step 2

המסמך יכלול את הגדרת הבעיה הפתרון וההתכנות של הפתרון.

step 3

יושבים בקבוצות הכוללות שתי קבוצות. הקבוצות מציגות אחת לשנייה ומקבלות משוב.

step 4

הקבוצות חוזרות לעבוד על ההצגה לקהילה ולהורים.

step 5

התלמידים מכינים את ההצגות להורים או לקהילה - עושים חזרות על הצגת הפרויקטים כולל תיאום תפקידים וכו'.