skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

-          שולחנות לעבודה

-          הדפס מוגדל של נייר העמדה

-          חומרים לעמדות הפעלה בהתאם לבחירת התלמידים (מתוך ההתנסויות שעשו במהלך התרחיש)

משאבים אנושיים

גורמים מקצועיים בעירייה (אופציונלי).

הכנה מראש

 • ארגון המתחם להפעלה בתחנות עבודה
 • הכנת הציוד והחומרים לפעילויות הנבחרות

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. חשיפת כלל התלמידים בבית הספר לנושאים הקשורים באנרגיה ובמיוחד לחשיבות של השימוש באנרגיות מתחדשות.

מסרים ספציפיים

 • 1. אנרגיה היא היכולת לגרום לשינוי או להתרחשות.
 • 2. ישנם מקורות אנרגיה מתכלים ומקורות אנרגיה מתחדשים. על מנת לשמור על כדוה"א עלינו להגביר את השימוש באנרגיות מתחדשות.

מושגים מרכזיים

 • אנרגיה מתחדשת
 • שמירה על הסביבה
 • אחריות חברתית

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
 • פיתוח ושימוש במודלים
 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

 • הבנת האחר
 • התמודדות עם חוסר ודאות
 • הבנה שכישלון הוא חלק מתהליך הלמידה
 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

תכנון ההפעלה לתלמידי בית הספר - תלמידים עובדים בקבוצות ומתכננים את הפעילות בעמדת הפעלה שייבחרו על ידם בהתאם למה שחוו בתרחיש.

עמדות הפעלה לדוגמה:

        א.        המרות אנרגיה: בניית "חיה קופצת" – הסבר על המרות אנרגיה

        ב.        אנרגיה חשמלית: הפעלה של מתקן דינמו גדול – הדגמה פעילה

        ג.        אנרגיה חשמלית: התנסות אישית עם מתקני דינמו קטנים

        ד.        נייר עמדה: הסבר על מקורות אנרגיה מתחדשים ומתכלים והחשיבות בשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, חתימות

        ה.        סוגי אנרגיה: יריד תרחישים – התנסות והסבר

        ו.        גורמים המשפיעים על סיבוב טורבינת רוח – הדגמה והסבר.

step 2

הפעלת עמדות בנושא אנרגיה - קבוצות תלמידים יפעילו קבוצות תלמידים משכבות גיל אחרות בעמדות הדרכה בנושא אנרגיה. התלמידים יעברו בין העמדות לבחירתם, יתנסו, ילמד ויחתמו על נייר עמדה בנושא הגברת השימוש באנרגיות מתחדשות.

*אפשרות אחרת היא לקיים את ההפעלה במסגרת אירוע להורים ותלמידי בית הספר