skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים פיזיים

משאבים אנושיים

school’s Business Manager

הכנה מראש

חלוקה לקבוצות עבודה

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • - התלמידים ינסחו שאלות מחקר.
 • - התלמידים יגבשו נושא לפרויקט.

מסרים ספציפיים

 • - ניתן להגדיר הרבה מאוד אתגרים ובעיות הקשורים לבעיות הפסולת שניתן לחשוב על פתרונות עבורם.

מושגים מרכזיים

 • פסולת/אשפה
 • מחזור
 • הפרדה
 • תכנון ערים
 • פתרונות

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • פרשנות מדעית של נתונים וראיות
 • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
 • שימוש בטיעונים מבוססי נתונים (טיעון)
 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שימוש במתמטיקה וחשיבה חישובית
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות
 • תכנון ביצוע והערכת מחקר

מיומנויות רכות

 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

120 דק'

התלמידים עובדים בקבוצות וחושבים על רעיון לפרויקט העוסק בפסולת שיצטרכו להציג בהמשך התרחיש. 

 

step 2

הם צריכים לחשוב על נושא – להגדיר את הבעיה ולהבין אם הם רוצים להציע פתרון או להעלות מודעות.

step 3

התלמידים יגדירו איפה ועם מי יישמו את הפרויקט - האם הוא פרויקט ברמה הבית ספרית, ברמה השכונתית או הארצית או משהו הרבה יותר כללי במרחבה אינטרנט.  הם ינסחו מסמך מסודר המגדיר את הרעיון שלהם.

step 4

התלמידים עובדים עם מסמך עם שאלות הנחייה שמסייעת להם לחשוב על רעיון בר יישום.