skip to main content

מוכנים לפעולה?

משאבים

משאבים אנושיים

extra adults to facilitate field trip

הכנה מראש

תיאום סיור במוזיאון

מטרות, מסרים ומושגים מרכזיים

מטרות ספציפיות

 • 1. הכרות עם שימושים ותכונות של פלסטיק.
 • 2. התלמידים יכירו ויבחינו בין סוגים שונים של פלסטיק והתאמה בין תכונות ושימוש.
 • 3. התלמידים ילמדו מדוע פלסטיק הוא חומר חשוב ויכירו את היתרונות והחסרונות של פלסטיק.
 • 4. הכרות עם תהליך המחזור.
 • 5. הכרות עם שתי שיטות ייצור בפלסטיק.

מסרים ספציפיים

 • 1. פלסטיק הוא חומר מיוחד ששינה את עולם הייצור והצריכה.
 • 2. פלסטיק שיפר את איכות חיינו באופן משמעותי בעיקר בתחומים של רפואה וחקלאות.
 • 3. פלסטיק מהווה את אחד מבעיות הפסולת העיקריות בעולם- ביבשה ובים.
 • 4. ניתן לצמצם את השימוש בפלסטיק ואף למצוא פתרונות לשימוש בו.

מושגים מרכזיים

-

מיומנויות וכישורים

מיומנויות STEM

 • הסבר מדעי של תופעות ופיתוח פתרונות לבעיות
 • איתור, הערכה וייצוג מידע
 • שאילת שאלות והגדרת בעיות

מיומנויות רכות

 • עבודת צוות

כישורים ניהוליים

 • תכנון
 • שימוש במשאבים

מהלך הפעילות

step 1

ביקור במוזיאון המדע בירושלים- פעילות של חקר, ו"מייק" (Hands on). במפעל הפלסטיק: התלמידים ימיינו פלסטיק, יגרסו, ויכינו מוצרים חדשים מפתיתי הפלסטיק בהתכה ובהזרקה. בנושא קרטון: התלמידים ילמדו לעבוד עם קרטון ויכירו את תכונות החומר.

התלמידים יפעלו במפעל למחזור פלסטיק, ילמדו על סוגי הפלסטיק השונים, יראו כמה קשה למיין מיכלי פלסטיק, יגרסו, ויכינו מוצרים בשתי שיטות ייצור פלסטיק ויראו עד כמה הפסולת היא משאב. התלמידים יכירו את הקרטון, ילמדו על התכונות שלו- ויבנו אתו ודרך הבנייה יכירו את היתרונות והחסרונות של הקרטון.

step 2

במפעל הפלסטיק: התלמידים ימיינו פלסטיק, יגרסו, ויכינו מוצרים חדשים מפתיתי הפלסטיק בהתכה ובהזרקה. בנושא קרטון: התלמידים ילמדו לעבוד עם קרטון ויכירו את תכונות החומר.

step 3

התלמידים יפעלו במפעל למחזור פלסטיק, ילמדו על סוגי הפלסטיק השונים, יראו כמה קשה למיין מיכלי פלסטיק, יגרסו, ויכינו מוצרים בשתי שיטות ייצור פלסטיק ויראו עד כמה הפסולת היא משאב.

step 4

התלמידים יכירו את הקרטון, ילמדו על התכונות שלו- ויבנו אתו ודרך הבנייה יכירו את היתרונות והחסרונות של הקרטון.